ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับการขนส่งและบริการของ asianmedicstore.com 

 

 1. การชำระเงิน

1.1 ราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ขายโดย asianmedicstore.com ได้ระบุลงในใบแจ้งหนี้ เรียบร้อยแล้ว

1.2 ค่าใช้จ่าย/ราคาสินค้า/ค่าธรรมเนียม/ภาษีเพิ่มเติมอื่นๆ ทั้งหมด และการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า/การส่งออก และขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีเอกสารที่จำเป็นต่อการอ้างอิงที่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นคนจัดเตรียม (“ผู้ซื้อ”)

1.3 หากทางบริษัท Asianmedic จำกัด มิได้กำหนดระยะเวลาการชำระเงินเอาไว้ในใบแจ้งหนี้ การชำระเงินจะถึงกำหนด ดังนี้ :

(ก) สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่ถูกจัดหาและจำหน่ายโดยบริษัท Asianmedic จำกัดนั้น จะต้องชำระ 100% นับจากวันที่ในใบกำกับสินค้า (Shipping Invoice)/ใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading)/ใบสั่งซื้อ หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่สามารถนำมาปรับใช้ได้

1.4 อย่างไรก็ตาม บริษัท Asianmedic จำกัดมีความประสงค์ที่จะรับชำระเงินเต็มจำนวนด้วยเงินสด เมื่อสินค้าส่งถึงผู้รับ

1.5 ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ดอกเบี้ย 2% ต่อเดือน จะต้องนำไปคิดรวมกับยอดที่ค้างชำระทั้งหมด ซึ่งผู้ซื้อต้องชำระดอกเบี้ยนี้ให้แก่บริษัท Asianmedic จำกัด นับจากวันที่ต้องชำระเงินไปจนถึงวันที่ได้รับการชำระเงินเต็มจำนวน

 

 1. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

2.1 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ถูกขาย/ส่ง และ/หรือ ติดตั้งโดยบริษัท  Asianmedic จำกัด จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท Asianmedic จำกัด จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวนให้แก่บริษัท Asianmedic  จำกัด รวมถึงจำนวนเงิน และ/หรือดอกเบี้ยที่รวมอยู่ในยอดค้างชำระที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่บริษัท Asianmedic จำกัด

2.2 ผู้ซื้อจะต้องไม่ขาย โอนเช่า คิดค่าบริการ โอนทรัพย์สิน หรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นเจ้าของ จนกว่าจะมีการชำระเงินเต็มจำนวน มิฉะนั้น การซื้อขายหรือภาระผูกพันที่มีต่อผลิตภัณฑ์และรายได้ต่างๆ ที่ได้มาจากการขาย การโอน การให้เช่า การคิดค่าบริการ หรือการโอนทรัพย์สินนั้นจะยังไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ที่ครอบครองโดยผู้ซื้อนั้นจะต้องอยู่ในความควบคุมของผู้จัดการดูแลทรัพย์สินของบริษัท  Asianmedic จำกัด

2.3 อย่างไรก็ตาม จากข้อ 2.1 ความเสี่ยงของบริษัท Asianmedic  จำกัด ทั้งหมดที่อาจก่อความเสียหายให้แก่ผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนมาเป็นของผู้ซื้อ ถ้าหากบริษัท Asianmedic จำกัด เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการขนส่งทั้งในเรื่องค่าใช้จ่าย และการดูแลของบริษัทประกันภัยที่ผู้ซื้อ และ/หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนของฝ่ายผู้ซื้อเป็นผู้เลือกเอง

 

 1. การขนส่ง

3.1 ภายใต้การบังคับตามข้อที่ 7 กฎหมายหรือการออกกฎหมายใดๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับเวลาในการขนส่งสินค้า วันที่ขนส่งทั้งหมดจะถูกประมาณการณ์เอาไว้ เว้นแต่จะได้รับการยอมรับจากทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 อย่างไรก็ตาม จากข้อ 3.1 อาจมีการตกลงร่วมกันเรื่องวันที่ขนส่งตามที่ได้เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

3.3 อย่างไรก็ตาม กฎหมายหรือการออกกฎหมายใดๆ  ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จากการขนส่งสินค้าเป็นบางส่วน หรือกับการขนส่งพร้อมติดตั้ง ฝ่ายต่างๆ อาจมีการตกลงกันอย่างชัดเจนว่า การขนส่งสินค้าเป็นบางส่วนนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ และจะปฏิบัติตามได้ก็ต่อเมื่อมีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น

3.4 โดยปกติแล้ว จะมีค่าขนส่งจำนวน 350 บาท ตามที่ได้ระบุการเรียกเก็บเอาไว้ด้านบนของเอกสารสั่งซื้อ แต่หากมียอดซื้อสินค้ามากกว่า 1500 บาท ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจะไม่ถูกเรียกเก็บ

 

 1. การรับรองของผลิตภัณฑ์

4.1 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Asianmedic จำกัด ได้ทำการติดตั้งนั้น การรับรองผลิตภัณฑ์จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

(ก) ในวันที่การดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัท Asianmedic จำกัด นั้นสำเร็จ (“การตรวจรับ”) และถูกยอมรับโดยผู้ซื้อด้วยการลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการตรวจรับ หรือ

(ข) หากผู้ซื้อไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการตรวจรับและไม่ได้ทำการแจ้งต่อบริษัท Asianmedic จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลา 7 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นกระบวนการตรวจรับ การรับรองผลิตภัณฑ์จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 8 หรือ

(ค) หากลูกค้าไม่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการตรวจรับ วันที่ซึ่งระบุอยู่บนผลิตภัณฑ์ และ/หรือบนอะไหล่ที่สำคัญส่วนอื่นจะถูกนำมาใช้เป็นวันที่เริ่มใช้งาน

4.2 หากการขนส่ง และ/หรือการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใดๆ เกิดความล่าช้า เนื่องมาจากการกระทำ หรือการละเลยของผู้ซื้อ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน จะถือว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ถูกส่ง ติดตั้ง และยอมรับในวันที่ส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ หรือลูกจ้าง หรือ ตัวแทน ตามที่ได้ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม ตามข้อ 1 และ 3 วันที่ชำระเงินครบกำหนดจะต้องเป็นวันที่ผลิตภัณฑ์ถูกส่งให้แก่ผู้ซื้อ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทน

4.3 สำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัท  Asianmedic จำกัดไม่ได้ทำการติดตั้งให้ จะถือว่าการรับรองผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในวันที่ 5 นับจากวันที่ผลิตภัณฑ์ได้ส่งถึงผู้ซื้อ หรือลูกจ้าง หรือตัวแทนแล้ว

 

 1. ขอบเขตการรับประกัน

5.1ผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าขนส่งเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เสริมต่างๆ/สถานที่ตามที่บริษัท Asianmedic จำกัด ได้ระบุไว้ในการให้บริการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกัน

5.2ในกรณีใดๆก็ตาม บริษัท Asianmedic จำกัด มีสิทธิที่จะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท

5.3การรับประกันนี้จะหมดอายุลง และจะไม่ทำการแก้ไขข้อบกพร่อง/ความเสียหายของผลิตภัณฑ์ หากเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้ผิดวิธี หรือ

(ข) มีสถานที่ตั้งหรือสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสม

(ค) ความประมาทหรือไร้ความสามารถของผู้ซื้อ ลูกจ้าง หรือ ตัวแทน ในการใช้ การควบคุมดูแล การขนส่ง การเก็บรักษา และการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆหลังจากที่บริษัท Asianmedic จำกัด ได้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์แล้ว

 

 1. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

6.1ผู้ซื้อจะแจ้งข้อเรียกร้อง หรือความไม่พอใจในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ของชื่อการค้า ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรือทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นของกลุ่มบุคคลที่ 3 ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือส่วนประกอบ หรืออะไหล่ใดๆ ของสิ่งของที่มาด้วยกันกับคู่มือและเอกสารต่างๆ แก่บริษัท  Asianmedic จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรทันที (ซึ่งโดยรวมแล้ว อ้างถึง “การคุ้มครงสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา”)

6.2 ในทุกกรณี ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 6.1 ในเอกสารฉบับนี้ บริษัท Asianmedic จำกัด จะมีการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบในการปกป้องตัวเอง หรือตัดสินข้อเรียกร้อง หรือการฟ้องร้องต่างๆ ต่อผู้ซื้อ และการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ซื้อตามคำตัดสินสุดท้าย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเรียกร้องที่ว่าผลิตภัณฑ์ หรือคู่มือ หรือเอกสารต่างๆ ของบริษัท Asianmedic จำกัด ได้ฝ่าฝืนการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบุคคลที่ 3 โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้ซื้อจะต้องแจ้งแก่ บริษัท  Asianmedic จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษรทันที หรือผู้ซื้ออนุญาตให้ บริษัท Asianmedic  จำกัด สามารถควบคุมจัดการ การปกป้องตัวเอง การตกลงกันได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการอุทธรณ์ข้อเรียกร้อง และ/หรือการฟ้องร้อง และลูกจ้าง ตัวแทน และทนายก็ร่วมมือกับบริษัท Asianmedic จำกัดอย่างเต็มที่เพื่อจัดการต่อข้อเรียกร้อง และ/หรือจัดการต่อการฟ้องร้องนั้น

6.3 หากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Asianmedic จำกัด ได้ทำให้เกิดการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือฝ่าฝืนเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ทางบริษัท จี9 จำกัด จะจัดหาผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีการฝ่าฝืนมาให้ผู้ซื้อใช้แทน หรือยอมรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ รวมทั้งคู่มือและเอกสารต่างๆ ฯลฯ และคืนเงินโดยคิดค่าเสื่อมราคาให้น้อยลง โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเอง ทั้งบริษัท จี9 จำกัด และผู้ซื้อ จะสามารถหลุดพ้นจากข้อบังคับในเรื่องนี้ และจะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำการเรียกร้องในเรื่องของการผิดสัญญา หรือความเสียหาย หรือจำนวนของที่เสียหาย

6.4 บริษัท Asianmedic จำกัด จะไม่รับผิดชอบตามกฎหมายใดๆ ต่อการฝ่าฝืน ที่มีผลมาจาก

(ก) การยอมปฏิบัติตามการออกแบบ ข้อกำหนด และคำสั่งของผู้ซื้อ

(ข) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์

(ค) การใช้ผลิตภัณฑ์

(ง) การใช้งานผลิตภัณฑ์มากกว่าที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร หรือคู่มือของบริษัท Asianmedic จำกัด

(จ) การใช้ผลิตภัณฑ์กับอุปกรณ์เชื่อมต่อ และ/หรืออะไหล่ต่างๆ ที่บริษัท Asianmedic จำกัด ไม่ได้เป็นผู้จัดหา ซึ่งในส่วนนี้ มีการระบุไว้ในเรื่องความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท Asianmedic จำกัด ต่อข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาในทุกกรณี

 

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิก/ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข/การเปลี่ยนแปลง

7.1 ผู้ซื้อไม่สามารถยกเลิก ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อใดๆ ได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่ส่งมอบที่ได้ระบุเอาไว้ก่อนหน้า โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัท Asianmedic จำกัด ก่อน

7.2 หากผู้ซื้อพยายามทำการยกเลิก ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อใดๆ และหากการยกเลิก การปรับเปลี่ยนเงื่อนไข หรือการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อนั้นได้ถูกยอมรับโดยบริษัท จี9 จำกัด ภายใต้เงื่อนไขใดๆ โดยดุลยพินิจของทางบริษัท Asianmedic จำกัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในวันที่ส่งมอบ ผู้ซื้อจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกตามตารางด้านล่างนี้ :

วันที่ประกาศ ค่าใช้จ่ายในการยกเลิก
(ก่อนกำหนดการส่งมอบ) (อยู่บนพื้นฐานของราคาที่ตกลงกัน)
เกิน 30 วัน 0%

 

 1. การดำเนินการ

8.1 บริษัท Asianmedic จำกัด จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือระงับขอบเขตการดำเนินการซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดในสิ่งต่อไปนี้

การพิพาทแรงงาน ภัยธรรมชาติ ความล่าช้าของผู้ขาย ผู้ผลิต ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ส่ง การดำเนินการของภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือนโยบายที่นำมาปรับใช้ หรือการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้ตกลงกันไว้ รวมถึงการไม่ชำระเงิน หรือความล้มเหลวในการดำเนินการเรื่องหนังสือรับรองการตรวจรับ หรือเอกสารการเงิน หรือการจัดการเรื่องการชำระเงินตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท Asianmedic จำกัด ซึ่ง บริษัท Asianmedic จำกัด อาจพิจารณายกเลิกข้อบังคับในการขาย ส่ง และ/หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ และคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ซื้อ และจะไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทำการเรียกร้องในเรื่องของการผิดสัญญา หรือความเสียหาย หรือจำนวนของที่เสียหาย เว้นแต่บริษัท Asianmedic  จำกัด จะเห็นว่าการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ซื้อที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิด

 

 1. การจำกัดความรับผิด

9.1 บริษัท Asianmedic จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดตามมาภายหลังทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือจำนวนของที่เสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นมาจากการใช้งานของผู้ซื้อ ลูกจ้าง หรือตัวแทน หรือการไร้ความสามารถในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการใช้งานอย่างเดียว หรือการใช้งานรวมกันกับอุปกรณ์ อะไหล่ อุปกรณ์เชื่อมต่อ หรือซอฟท์แวร์อื่นๆ ทั้งที่ถูกจัดหาและไม่ได้ถูกจัดหามาโดยบริษัท Asianmedic จำกัด หรือเป็นการใช้เพื่อการค้า และ/หรือ ทำให้เกิดการสูญเสียเงินในรูปแบบต่างๆ (ทั้งการสูญเสียทางธุรกิจ และ/หรือกำไร) ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานเรื่องการฝ่าฝืนการรับประกัน การฝ่าฝืนเงื่อนไข การผิดสัญญา หรือการละเมิดขั้นรุนแรงต่อข้อกฎหมายต่างๆ เพราะความประมาท ซึ่งบริษัท Asianmedic จำกัด สามารถทราบถึงความเสียหาย หรือจำนวนของที่เสียหายได้จากการแนะนำของผู้ซื้อ

 1. การรักษาความลับ

10.1 ผู้ซื้อจะรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค และความรู้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (ทั้งที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นคำบอกเล่า) ซึ่งได้รับในขณะที่ทำการเจรจาต่อรอง และ/หรือการขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ซื้อเอาไว้เป็นความลับ

 1. ความสำคัญของข้อตกลงนี้

11.1 ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดของทั้งสองฝ่าย และมีความสำคัญเพื่อใช้แทนเงื่อนไขอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เพิ่มเติมโดยผู้ซื้อ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเงื่อนไขและข้อคัดค้านที่ได้สื่อสารไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นข้อคิดเห็นหรือข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายทั้งที่เป็นวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง

11.2 การที่บริษัท Asianmedic จำกัด ได้ยอมรับการสั่งซื้อของผู้ซื้อ และ/หรือ ยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้ซื้อ (ซึ่งผ่านระบบทดสอบ/ประเมินผลหรือไม่ก็ได้) นั้น ภายใต้ข้อตกลงนี้ การเริ่มดำเนินการหรือขนส่งของบริษัท Asianmedic จำกัด จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาโดยผู้ซื้อ

 1. อื่นๆ

12.1 หากการครบกำหนดชำระเงินใดๆ ที่ผู้ซื้อต้องชำระให้กับบริษัท Asianmedic จำกัด ยังคงไม่ได้มีการดำเนินการเป็นเวลา 14 วัน หลังจากวันที่ครบกำหนดชำระ ยอดเงินนั้นจะยังคงค้างอยู่ (ทั้งที่อาจมีหรือไม่มีการทวงถามแบบเป็นทางการ) หรือ ผู้ซื้ออาจทำการโอนสิทธิ์ยกประโยชน์ให้เจ้าหนี้หรือเข้าร่วมการเจรจากับเจ้าหนี้ในเรื่องการประนอมหนี้ หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะต้องถูกยึดทรัพย์เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ หรือการอายัดทรัพย์สิน หรือการบังคับคดีให้ยึดทรัพย์ซึ่งก็คือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือผู้ซื้อ (อาจเป็นเฉพาะบุคคล) ได้ทำความผิด ซึ่งทำให้ถูกฟ้องล้มละลาย หรือถูกร้องเรียนให้เลิกกิจการ หรืออาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดี หรือการชำระหนี้ทั้งที่สมัครใจและถูกบังคับ (เก็บรักษาไว้ เพื่อการจัดซื้อในการรวมกิจการ หรือการโอนทรัพย์สิน)และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ จากที่ได้กล่าวถึงมานี้ บริษัท Asianmedic จำกัด สามารถยกเลิก และ/หรือถอนข้อบังคับต่างๆ ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัท Asianmedic จำกัด จะเห็นว่าการฝ่าฝืนข้อบังคับของผู้ซื้อที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นความผิด

12.2 ประกาศ และ/หรือ เอกสารใดๆ ที่ต้องทำการจัดส่งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะถูกเขียนและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ของบริษัท  Asianmedic จำกัด หรือตามที่อยู่ซึ่งได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละครั้ง และไปรษณีย์จะถูกส่งในวันที่ 5 หลังจากที่มีประกาศ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่ต้องนำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งระบุไว้โดยประทับตราและฝากไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

12.3 ไม่มีฝ่ายใดที่สามารถโอนสิทธิ์ต่างๆ หน้าที่ หรือข้อบังคับได้โดยไม่ได้รับการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง และหากมีความพยายามใดๆที่จะดำเนินการ จะถือว่าเป็นโมฆะ และเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลง

12.4 ความล้มเหลวจากการดำเนินการเรื่องสิทธิต่างๆ โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆ ที่มีอยู่

12.5 ผู้ซื้อยอมรับอย่างถาวรว่าจะเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท Asianmedic จำกัด รวมถึงค่าใช้จ่ายและการชำระเงินชดเชยเต็มจำนวนที่เกิดขึ้นจากข้อบังคับตามข้อตกลงนี้ให้แก่ทนายและลูกค้า

12.6 ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับอย่างมั่นคงว่าศาลไทยมีอำนาจผูกขาดในการตัดสินความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง เหตุการณ์ หรือสิ่งต่างๆ ที่ถูกระบุไว้ในข้อตกลงนี้ รวมทั้งการดำเนินการหรือการตีความข้อตกลงนี้ ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องในด้านต่างๆ กับข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วย